งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกฤษณา    ชมภูเขา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    บรรพต
3. เด็กหญิงชลธิชา    ผิวขำ
4. เด็กชายรวิพล    ธงชัยยศ
5. เด็กชายปฏิภาณ    ปานทะเล
1. นายชูวิทย์    ธรรมจิตร
2. นายสุริยาวุธ    ดวงคำน้อย
2 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 บึงกาฬ 1. เด็กชายศุภกิตติ์    ครองยุติ
2. เด็กหญิงพีรดา    สุมารี
3. เด็กหญิงอนัญญา    นามพรม
4. เด็กหญิงวิภวานี    วงศ์สุวรรณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายคัมภีรภาพ    วรรณกุล
2. นายภัทร    พุทธิวงศ์
3 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกุลณภัทร    แสงสุข
2. เด็กหญิงชญาณีย์    ศักดีวงค์
3. เด็กหญิงโสภิตธิดา    ชาคำ
4. เด็กชายจิรวัฒน์    สุขโนนทอง
5. เด็กชายอัษฎาวุธ    ปัสสาวะโท
1. นายชัยยา    ตามชัย
2. นางสาวทิพวรรณ    จรัญศิริไพศาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................