::sm-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอังคนางค์ โชคสารพัฒน์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์ ผ่านชมพูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาทิตญา แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐชนิกา ศิลปเจริญโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุชญา พรใสโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิติยา กล้าหาญโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุศรา ปุณริบูรณ์โรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวสุรัสวดี จันทพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ดันน์โรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฮามวงศ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวมนิดา คำภูแก้วโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางขวัญฤทัย ระดาขันธ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธีรนันท์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ สุวรรณภักดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิพา มีชัยโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจพร ศรีบรรพตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรัตติยากร กอแก้วโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรักษ์ วารินทร์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวธีระนันท์ ดามะนาวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุจิรา พันธุ์เดชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ ผาแดงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายอนุชาติ เทพไทยาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ นันทะวงศ์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ นาพังโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางมรัสฏา สิทธิเนตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อันมากโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ ศรีนาคโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล การุญโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวมาลินี ทุมสะกะโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรณิการ์ แสนพานโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เพ็งโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา หอมสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางขวัญฤทัย ระดาขันธ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพชรดนัย ภูจำเริญโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณฐมณี มีทาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสุวพร บุญปรุงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ พิมพ์ภักดีโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ หัสดรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายพชรดนัย ภูจำเริญโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร บุตรอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาววาทิณี ศรีธรรมโมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวจริยา ใสปันโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ แก้วกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาสกร หวังหมู่กลางโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวยุมะรี ป้องขวาพลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ สีหาราชโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางขวัญเรือน กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์วรา ธรรมดาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัชนีกร ผิวสว่างโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลารัตน์ รังโคตรโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางกฤตยา ชมภูเขาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา สลัดกลางโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ศรีเทศโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางนิศากร ทองอร่ามโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ มูลสารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตนพล สาแก่งทรายโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตติกาล จารุจารีตโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิตา แคนติโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา จักรแก้วโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรษชล ภูลวรรณโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพริน เสียระหังโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนวัช คงประเสริฐโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายณัฐสิทธิ รัดรองใต้โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางภาพิมล บุญภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวตะวันฉาย โทบุดดีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา วสันต์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร คำแฝงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา สุพรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายอานนท์ กุลนะลาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตตรา ฆราวาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ พิลาบุตรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พาอยู่สุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ เทพนีรมิตรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนา โถปาสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางดอกแก้ว สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ โยธาสมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสมโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางดอกแก้ว สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภัทรกร วรุตาธนสาร โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรเพชร พิศคำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวปานวดี พลมั่นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ทองลาดโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางภวันตรี สาขามุละโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฉุยฉาย สุริวงขันโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายสามารถ สุคุณพันธ์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุรินทร์ พินอูปโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ สิมมาโคตรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกภพ เฟื่องสำรวจโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ จันทะราชโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ทัศมาลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวดารารัตน์ ชนชิตโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา การุญโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ รังราษฎร์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ บางพรมบางโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย ไชยวรรณโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอดุลพล ประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ราศรีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายรักษา คุ้มบุญโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ลำพองโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายไพรวัลย์ พาแสงโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงระวี ลิตรักษ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา จันทบาลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดมโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ บุตรพรมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณา อุ่นคำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวเดชกำพล โพธิ์ย้อยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดาริน ภูสิงห์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ กองพิลาโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตตรา ฆราวาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภารัตน์ แสงสุขโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายพิรวัฒน์ คล่องดีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสมสมัย คำภูษาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายบุญชู บุตรที่จักรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายนครินทร์ พรมกลางโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนวัช คงประเสริฐ โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา โถปาสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางพานิชย์ จันทจรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ สุพรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายพิรวัฒน์ คล่องดีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุลาวัลย์ กลางแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอลิสา นาใจเย็นโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทร์ชริญา ฟองสมุทรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางอรวรรณ สุวรรณภักดีโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยดา เทียงแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ วังสะพันธ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายเศรษฐา เพ็งคำปั้งโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพาภร มหัทธนธีรนันต์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนริศรา วงศ์อามาตย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสวาท ตรีรัตน์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางสมปอง วัลลาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววิยะดา เกษมสานต์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร พลพุทธาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อเพชร กองลีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ วังสะพันธ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ชีพจำเป็นโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ บุญสมรโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ รัตนชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหนูทิศ ทวีลาภโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนวิยา เนาว์แก้งใหม่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐกาญจน์ สินธุไสยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐภรณ์ พิทักษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวนีรนุช สลอดสุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ถันชนนางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุราพร ผลบุญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภุมรัตน์ ฐานะโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวนรารัตน์ สุกไพโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวคนิตตา พลพิทักษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายจิราวุฒิ หาญประชุมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนริศรา โอชารสโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิชาภร หนุนภักดีโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางนาฎละดา บุญลาดโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิกร เติมประชุมโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักฤทัย สีดาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางกนิษฐา ผาสุทรโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ แก้วหนองสังข์โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายธรรมวัฒน์ สุทธิประภาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายยรรยง ลอยหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงไทย ไชยคำภาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติยา วงชาชมโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชิต ทวีลาภโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายปกาศิต ก้อนกั้นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ยกน้อยวงค์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ บุตรพรมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย พลเยี่ยมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายวรวุฒิ บุตรโคตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจินดา จันทร์อุบลโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายจักรายุทธ พลทะสอนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุรนันท์ บัวภาโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววัชรี อาจวิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายวิทวัฒน์ บุตรพรมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย พลเยี่ยมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ยกน้อยวงค์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุฒิ บุตรโคตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิศนุ สุดาทิพย์โรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณิชาภา มิ่งบุญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรณโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิศนุ สุดาทิพย์โรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณิชาภา มิ่งบุญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรณโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร เกษบึงกาฬโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวนพงษ์ สุดตาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายภัทรพล สุรินพาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา ปึวันนาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร เกษบึงกาฬโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวนพงษ์ สุดตาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายภัทรพล สุรินพาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา ปึวันนาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมภพ มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคัมภีรภาพ วรรณกุลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทิมินกุลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพรรณ บุญสิทธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมภพ มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคัมภีรภาพ วรรณกุลโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทิมินกุลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพรรณ บุญสิทธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์ สาริศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอานพ ทันโหศักดิ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร โสภิณโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์ สาริศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอานพ ทันโหศักดิ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร โสภิณโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ กุลสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางหัสดง สาบ้านบัวโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายธีรนันท์ วัฒนะการกุลโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางรุจิรา พันธ์เดชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ กุลสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางหัสดง สาบ้านบัวโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางธีรนันท์ วัฒนะการกุลโรงเรียนธีรนันท์ วัฒนะการกุลกรรมการ
5. นางรุจิรา พันธ์เดชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรษร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ นิยมพงษ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไลลักษณ์ มูลอำคาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนุจรี อินทะวงค์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัญญา สุดโลกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัฐพล เหล่าสักสามโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุจรี อินทะวงค์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย จันบาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุไลลักษณ์ มูลอำคาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายณัฐพล รักไทยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรสา คนหาญโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชญะ สมศรีโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ จันผายโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย เพลิดพราวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา หนูยศโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุกูล เจริญท้าวโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจันทนา สมบัติมนต์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายประสาน เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดาม ภูมิพันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย พลวิวัฒน์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายดำรงค์เดช เวียงอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุกรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายประสาน เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดาม ภูมิพันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายวรศิษฏ์ ชุมนุมราษฎร์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายประสาน เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดาม ภูมิพันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายวรศิษฏ์ ชุมนุมราษฎร์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิยม ศรีนุกูลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา สุวรรณะโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพล นววงศ์เสถียรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ จันโฮงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร หมื่นศรีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ นะตาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภัคษร มูลมีโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสุวรรณ ชัยขันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายปรัชญา พันพรมโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายปรัชญา พันพรมโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายปรัชญา พันพรมโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายปรัชญา พันพรมโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวรินรดา บุดดาคำโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายวันเฉลิม ชั้นงามโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวรินรดา บุดดาคำโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายวันเฉลิม ชั้นงามโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวรินรดา บุดดาคำโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายวันเฉลิม ชั้นงามโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวรินรดา บุดดาคำโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายวันเฉลิม ชั้นงามโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชราวุฒิ บริบาลโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพิน มูลผาลาโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์สินี สิงหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา อินนะระ โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภควันต์ รูปคมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา ไชยเชษฐ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์สินี สิงหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา อินนะระ โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชุดา หมื่นรักษาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา ไชยเชษฐ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชราวุฒิ บริบาลโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพิน มูลผาลาโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชราวุฒิ บริบาลโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพิน มูลผาลาโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนเซกากรรมการ
6. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จำปาลอยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไอศวรรย์ แสนชนะโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จำปาลอยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไอศวรรย์ แสนชนะโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายมาวิน จำปาลอยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายมาวิน จำปาลอยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายมาวิน จำปาลอยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จำปาลอยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายเนติศักดิ์ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. สิบเอกธันวา สุพรรณราชโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายเนติศักดิ์ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. สิบเอกธันวา สุพรรณราชโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายเนติศักดิ์ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. สิบเอกธันวา สุพรรณราชโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายเนติศักดิ์ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. สิบเอกธันวา สุพรรณราชโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเนติพงษ์ กองอรัญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สนสุนันโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สนสุนันโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเนติพงษ์ กองอรัญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สนสุนันโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สนสุนันโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางภาวินี สอนจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวไอศวรรย์ แสนชนะโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ วรรณสีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายไอศวรรย์ แสนชนะโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ วรรณสีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุลดา พันจำปาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ จันแดงโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ชายังกูลโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยากรรมการ
5. นางสาวชไมมาศ พรรณรังสีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุลดา พันจำปาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ จันแดงโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ชายังกูลโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยากรรมการ
5. นางสาวชไมมาศ พรรณรังสีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช เพชรหึงโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ สายวิชัยโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางกิตติยา แต้มชายสงค์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช เพชรหึงโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ สายวิชัยโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางกิตติยา แต้มชายสงค์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี บุตรพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดา ศาลาแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรมย์รวินท์ เชื้อพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางวีรวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ จันแดงโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี บุตรพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดา ศาลาแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมมาศ พรรณรังษีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน นามมนตรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรายุ ทองทาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายชัยยศ วรรณดรโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายทิฏฐานุ นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน นามมนตรี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรายุ ทองทาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายชัยยศ วรรณดรโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวฐานิดา บุตรกุลโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ พิศาสตร์รัมย์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมันทนา ศรีวาทีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกิรณา แสงไสย์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Scott Anthony Wrigleyโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
6. นางสาวเกษวลี ศรีชัยชูโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางชนาภา ไพศาลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิสุตา เนาวดีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิชุดา ภาวงศ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชมณ คำชนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. Mr.David Suttonโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตตินันท์ ภังคาวัฎฎ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ อินธิปีกโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา หงษ์ชุมแพโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิกร โคตรพรมโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. Mr.Martee H.Magaspiโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัญญา อาจโยธาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ต่ายบุญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยนันท์ ประวันตาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. MissSimge Gursesโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นางสาวยุพา สิมลีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช ศรีวัตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทร พุทธิวงศ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมังกร คำภิลาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายวรพล เหมืองทองโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย สุพรโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษยา บุญประคมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร นามสอนโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิชญาพร พรมสุริย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา วิเจดีย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย พิสุทธิ์เจริญโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวดี เมืองบาลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายประทุมเทพ อ้วนทาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ คิอินธิโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธิดา วงศ์ชารีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ นังตะลาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวดล ศรีนวลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ข่วงทิพย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุลโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาววาสนา ครสิงห์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปัณณวีร์ แสนท้าวโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายอลังการ วังหมวดมนต์โรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการ
3. นางสาวธนัฏฐา วงษาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ จุทะนันท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปัณณวีร์ แสนท้าวโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัฏฐา วงษาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอลังการ วังหมวดมนต์โรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ จุทะนันท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissKajitani Mutsumiโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์ วิชาเกวียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา แวทไธสงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissKajitani Mutsumiโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์ วิชาเกวียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา แวทไธสงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวคณิตฐา ศิระลายโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissKim Hannaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissJeon Miyoungโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์ อุปภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปัณณวีร์ แสนท้าวโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายอลังการ วังหมวดมนต์โรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการ
3. นางสาวธนัฏฐา วงษาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ จุทะนันท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissKajitani Mutsumiโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์ วิชาเกวียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา แวทไธสงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศรา กะลามโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. MissKim Hannaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissJeon Miyoungโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวคณิตฐา ศิระลายโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมาลีรัตน์ อุไรโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวสรญา จรรยายงค์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พิมโตโรงเรียนบกรรมการ
5. นางสาวสาธิตา ลุนนูโรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการ
6. นางสาวศิรัญญา พลรักษาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวระวิวรรณ คำทะริโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุลีพร โสชมภูโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายวิภาส วัฒนกุลโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์ อุปภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. MissKim Hannaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissJeon Miyoungโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวคณิตฐา ศิระลายโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมาลีรัตน์ อุไรโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวสรญา จรรยายงค์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พิมโตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวสาธิตา ลุนนูโรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการ
6. นางสาวศิรัญญา พลรักษาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวระวิวรรณ คำทะริโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุลีพร โสชมภูโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายวิภาส วัฒนกุลโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวคณิตฐา ศิระลายโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissKim Hannaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissJeon Miyoungโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวประไพ พาหาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม รัตนชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายบฤงคพ ดกเอียร์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม รัตนชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายบฤงคพ ดกเอียร์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมานิตา วุฒิสารโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายธีระพันธ์ ศรีน้อยโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริชัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางรจนา ซื่อดีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด วงษ์ภูมิเมืองโรงเรียนปากคาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี คงเกษมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร วิยะโสโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรนุช พิศมัยโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ พรหมประศรีโรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด วงษ์ภูมิเมืองโรงเรียนปากคาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี คงเกษมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร วิยะโสโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรนุช พิศมัยโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ พรหมประศรีโรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวชิราวรรณ เหล่าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร นาคทัศน์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวชิราวรรณ เหล่าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร นาคทัศน์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ พลลาภโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายนิรภัย สายธิไชยโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางลักขณา โทนุยโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางอรอุมา คำดีราชโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางไพบูรณ์ ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายนิรภัย สายธิไชยโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ พลลาภโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ กรรมการ
3. นางลักขณา โทนุยโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางอรอุมา คำดีราชโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางยลลดา ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ศรีมังคละโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิวรรณ ระหูภาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา เกลี้ยกล่อมโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วิเศษสาโรงเรียนภูทอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย ยินไธสงโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายชาตรี พะยิโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางจตุพร วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพุธชดี เข็มศิริโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ถือศิลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายสิงโตทอง โสภาพรมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิชิตชัย วงษ์ชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายพุทธิทรง บุญทวีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายคมกริช พรมสุวรรณ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ จันทร์โคตรโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลันดา จันทร์ทะคามโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทิพนาถ พระนครโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ศรีมังคละโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิวรรณ ระหูภาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ พรมกมลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล พุทธพันธุ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ พรมกมลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล พุทธพันธุ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ สีหาพลโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ คำเพชรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ศรีโบราณโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ พรมกมลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล พุทธพันธุ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวณิดา ศรีตาแสนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ สีหาพลโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีตรีฐณวรัตน์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ คำเพชรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา ศรีโบราณโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา แสนไชยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี โพทมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางวิลันดา จันทร์ทะคามโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพนาถ พระนครโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี โพทมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายตุลา นามสีอุ่นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิลันดา จันทร์ทะคามโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายทิพนาถ พระนครโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก โพธิราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายรณชัย สุไชยสิทธิ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายรณชัย สุไชยสิทธิ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการ
3. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการ
3. นายจุมพล กมลธรรมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวธันย์ชนก โพธิราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญาประธานกรรมการ
2. นางเพลินใจ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก โพธิราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายจุมพล กมลธรรมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญาประธานกรรมการ
2. นายอรรถชัย สีเสนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพลินใจ ขุนใหญ่งโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการ
3. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถชัย สีเสนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพยอม ดียาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สมจันทร์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิชัย จิตวิญญาณโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายอภิชาติ สมประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพยอม ดียาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สมจันทร์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิชัย จิตวิญญาณโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายอภิชาติ สมประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัจจพงษ์ วงศ์สมพงษ์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวนรวีร์ ศรีเชียงสาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ ลักษณะศรีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางแสงเทียน ซุยโพธิ์น้อยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัสธนกรณ์ สาจันทร์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรภัทร จันทนามโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายชลทรัพย์ สำรวมรัมย์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางกัญญา มายูรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนทรีย์ ไชยช่วยโรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ศรีนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุขโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางแสงเทียน ซุยโพธิ์น้อยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ นาถธีรพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ ไกยแจ่มโรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการ
3. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา สมจันทร์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวโสภณัฐ สีชาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ หลักทองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายสราวุธ ถาวรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายชาญชัย พรรณขามโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนัสธนกรณ์ สาจันทร์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพร กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ เสตถาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ โฆษิตโรงเรียหนองยองพิทยาคมฯนกรรมการ
4. นายราวิน อภัยโสโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ ประกายสีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนรวีร์ ศรีเชียงสาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายทรงยศ จำปาลอยโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภณัฐ สีชาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันชะล้ำโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบัวพันธ์ ศรีพุทธาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ เดชาโรงเรียนอนุบาลรัชดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบัวพันธ์ ศรีพุทธาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา จันชะล้ำโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณรัตน์ แก้วฝ่ายโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา ยอดเทพโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายเพ็ญแข เพชรฤทธิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายวรรณรัตน์ แก้วฝ่ายโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา ยอดเทพโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณรัตน์ แก้วฝ่ายโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิสรา มุ่งมาตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปิยะดา พวงจันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะดา พวงจันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ศรีนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรภิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุขโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ศรีนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรภิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุวรรณกุศลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตรโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ อินเสมียนโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา สุมสาโรงเรียนทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุวรรณกุศลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินเสมียนโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตรโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา สุมสาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุวรรณกุศลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินเสมียนโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตรโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา สุมสาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวชิราวรรณ เหล่าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร นาคทัศน์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
2. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายปรัชญา พันพรมโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ เหมะธุลินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษวนนท์ ชัยบินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัช คามตะศิลาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]