งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!
แก้ไขผลการแข่งขัน

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ระดับ ม.1-3
ด่วนที่สุด !!!
แก้ไขตารางการแข่งขัน (31 ต.ค. 62)
1. แก้ไขตารางการแข่งขัน   ศิลปะ -ทัศนศิลป์ (ทุกรายการ)
2. แก้ไขตารางการแข่งขัน   คิดเลขเร็ว ม.ต้น  และ ม.ปลาย  (แก้ไข 31 ต.ค. 62) 
3. ก้ไขตารางการแข่งขัน   วาดภาพระบายสี (เรียนรวม - บกพร่องทางการเรียนรู้)
4. แก้ไขตารางการแข่งขัน  วรรณกรรมพิจารณ์  ม.ต้น และ ม.ปลาย
5. แก้ไขตารางการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน (วงโปงลาง)
6. แก้ไขตารางการแข่งขัน วงดนตรีสตริง  ม.ต้น และ ม.ปลาย

7. แก้ไขสถานที่แข่งขัน    Story telling  ม.ต้น และ ม.ปลาย (แก้ไข 30 ต.ค.62)
8. แก้ไขวันแข่งขัน  ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย (แก้ไข 30 ต.ค. 62)
9. แก้ไขสถานที่แข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีฯ 
    ม.ต้น และ ม.ปลาย 
(แก้ไข 31 ต.ค. 62)

หมายเหตุ -ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบตารางการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ทุกวัน
เนื่องจาก วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:57 น.
ประชาสัมพันธ์

หมวดคอมพิวเตอร์ 
(สนามแข่งขัน  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา)
แจ้งรายระเอียด ของคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน


ห้อง  2310
Processor : AMD Athlon 3.10 GHz
Ram : 4 GB
System type : 64 bit
Window 7

ห้อง  2302
Processor : Intel Pentium 3.30 GHz
Ram : 4 GB
System type : 64 bit
Window 7

ห้อง  2308
Processor : Intel Pentium 3.30 GHz
Ram : 4 GB
System type : 64 bit
Window 10

หมายเหตุ - 1.ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์หูฟัง ไมโครโฟน ฯ มาในวันที่ทำการแข่งขัน
                 2.ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโปรแกรมที่ใช้ใส่ลงในแฟลชไดรฟ์มาในวันที่ทำการแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์

หมวดภาษาไทย


1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
    ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง

2. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ม.ต้น และม.ปลาย
    -เริ่มทำการแข่งขัน  13.00-14.30 น.


3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.ต้น และม.ปลาย
   -ลงทะเบียนเวลา  09.00-11.00 น.
   -เริ่มทำการแข่งขัน  13.00-14.30 น.
ประชาสัมพันธ์
 
หมวดคณิตศาสตร์

1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
   ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ปฏิบัติดังนี่
    - ออกข้อสอบ พร้อมเฉลยใส่ซองแยกออกจากข้อสอบ โดยแบ่งเป็น
ตอนที่ 1  ออกข้อสอบ  5  ข้อ
ตอนที่ 2  ออกข้อสอบ  10  ข้อ
ตอนที่ 3  ออกข้อสอบ  5  ข้อ
   - ให้ทำการพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 

จัดพิมพ์เป็นหน้าเดียวและเว้นบรรทัดระหว่างข้อ
   - นำส่งคณะกรรมการ ณ ห้องแข่งขัน ก่อนเวลา  08.00 น.
**หากเกินที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการออกข้อสอบ


2.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.4-6
ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ปฏิบัติดังนี้
   - ออกข้อสอบ พร้อมเฉลยใส่ซองแยกออกจากข้อสอบ โดยแบ่งเป็น
ตอนที่ 1  ข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  จำนวน  5  ข้อ
ตอนที่ 2  ข้อสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ  จำนวน  5  ข้อ
ตอนที่ 3  
ข้อสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ (โจทย์ปัญหา) จำนวน  5  ข้อ
   - ให้ทำการพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18

จัดพิมพ์เป็นหน้าเดียวและเว้นบรรทัดระหว่างข้อ
   - นำส่งคณะกรรมการ ณ ห้องแข่งขัน ก่อนเวลา  08.00 น.
**หากเกินที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการออกข้อสอบ


3.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.ต้น และ ม.ปลาย
   
ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ปฏิบัติดังนี้
   -ให้ผู้แข่งขันดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจับเวลา A-Math Clock
ลงในโทรศัพท์มือถือมาในวันแข่งขัน
   -ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมกระดาน A-Math มาในวันแข่งขัน
   -รับรายงานตัว 08.30 น.
   -เริ่มแข่งขัน  09.00 น.
   -แข่งขันช่วงเช้า  3  กระดาน  ช่วงบ่าย  2  กระดาน
คู่ชิง  2  กระดาน


4.การแข่งสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ม.1-3
   ให้แต่ละทีมออกข้อสอบจำนวน 4 ข้อ ในเรื่องต่อไปนี้
     -จำนวนและการดำเนินการ
     -พีชคณิต
     -เรขาคณิต

หมายเหตุ  - จัดพิมพ์ข้อสอบ  เป็น  10  ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแยกใส่อีกซอง
                 โดยนำส่งกรรมการที่ห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 08.30 น.


5.การแข่งสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ม.4-6
   ให้แต่ละทีมออกข้อสอบจำนวน 4 ข้อ ในเรื่องต่อไปนี้
     -ภาคตัดกรวย
     -เมทริกซ์
     -ตรีโกณมิติ
     -แคลคูลัส
     -พีชคณิต

หมายเหตุ  - จัดพิมพ์ข้อสอบ  เป็น  10  ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแยกใส่อีกซอง
                 โดยนำส่งกรรมการที่ห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 08.30 น.
ประชาสัมพันธ์

หมวดภาษาต่างประเทศ

1.การแข่งขัน รายการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Cross word)  ม.ต้น และ ม.ปลาย
   -ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมนำอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
   -ให้ผู้เข้าแข่งขันดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนาฬิกาจับเวลา
Scrabble clock  หรือ Chess clock  เพื่อใช้ในการแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์
 
สุขศึกษาและพลศึกษา

1.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
   1.1 ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันออกข้อสอบและนำข้อสอบมาส่งพร้อมรายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 08.30 น. โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
        1.1.1 สาระการเรียนรู้ที่ 1, 2, 4 และ 5 
                 -แบบปรนัย  สาระการเรียนรู้ละ 2 ข้อ  
                 -แบบอัตนัย  สาระการเรียนรู้ละ 1 ข้อ
       1.1.2  สาระการเรียนรู้ที่ 3
                -แบบปรนัย มาตรฐานการเรียนรู้ละ  5  ข้อ
                -แบบอัตนัย มาตรฐานการเรียนรู้ละ 2  ข้อ

2.การแข่งขันแอโรบิก  คีตะมวยไทย  ทักษะพื้นฐานด้านมวยสากลสมัครเล่น  ระดับ ม.1-3  และทักษะพื้นฐานด้านมวยสากลสมัครเล่นระดับ ม.4-6
    2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น.
    2.2 เริ่มการแข่งขันเวลา  09.00 น.  ทำการแข่งขันต่อเนื่องเริ่มจากรายการ  ดังต่อไปนี้
           2.2.1  การแข่งขันแอโรบิก
                    ลำดับที่  1  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
                    ลำดับที่  2  โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
           2.2.2  ทักษะพื้นฐานด้านมวยสากลสมัครเล่น  ม.1-3
                    ลำดับที่  1  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
                    ลำดับที่  2  โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา
           2.2.3  คีตะมวยไทย
                    ลำดับที่  1  โรงเรียนเซกา
                    ลำดับที่  2  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
                    ลำดับที่  3  โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา
          2.2.4.  ทักษะพื้นฐานด้านมวยสากลสมัครเล่น  ม.4-6
                    ลำดับที่  1  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
                    ลำดับที่  2  โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา


 
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


1. การทำหนังสือเล่มเล็ก  ระดับ  ม.1-3  และ  ม.4-6 
    -ให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันนำโต๊ะญี่ปุ่น  และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 29
จำนวนทีม 1,737
จำนวนนักเรียน 3,948
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,669
จำนวนกรรมการ 1,013
ครู+นักเรียน 6,617
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,630
ประกาศผลแล้ว 205/205 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 332
สัปดาห์ที่แล้ว 271
เดือนนี้ 814
เดือนที่แล้ว 931
ปีนี้ 6,931
ทั้งหมด 135,758