::sm-acr6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์โสภา ฤทธิพรมโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นางไพบูลย์ มุระศรีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางฐิติมา ศิระโศภณโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางญาดา มิรัตน์ไพรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวกฤติพร โพธารินทร์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา มณีสายโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ได้พึ่งโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอุดร ยอดมงคลโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดา อรรคราชโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางพิมพ์โสภา ฤทธิพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิตรา บุญโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางแรมใจ ปลดเปลื้องโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน อดกลั้นโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางคิศมัย โสระเวชโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางปิยาภรณ์ สงตลาดโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสุรชัย คำเสียงโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญ์วรา เพ็งภาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ ฤทธิพรมโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวจิราพร พันธ์วัตรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษราคัม ทัศบุตรโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ทองพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายกุลวิชญ์ เพิ่มศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวเพชรศรี บุญสุภาพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญยงค์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางพิชรารัตน์ มีทองโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย พิมพ์สถานโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นายสถิต หงส์พันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางชิดชนก ไชยขาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวศุภนันท์ ชมชิดโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดเขตร ศรีวะรมย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวเกนิษา ปล้องทองโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวโสภิรัช บุญมาศโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางณัฎฐิดา ถีระพันธ์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางแรมใจ ปลดเปลื้องโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ โสพลสุขโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางพนิดา ไตยวงศ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นางกิตติมาพร ไชยมงคลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล ขันเงินโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณศรี พุทธิวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางเทวี ลันดาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวณิชาวรินทร์ ลาหาญโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางอุรักษ์ บำรุงวงศ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นางปัทมาภรณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร แก้วมีศรีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางจันทา ทองน้อยโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายภาสกร ดีแสงโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรุณี เรืองหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายหาญชัย จันทมาสโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร พันธ์วัตรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรัตนา แสนแดงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ยงยุทธโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางเกษร พลหาญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายสถิตย์ หงษ์พันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวนุชวนา สตารัตน์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางนวนิตย์ เชาวะนะกิจโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดเขตร ศรีวะรมย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกุลวิชญ์ เพิ่มศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา แสนแดงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีกาญจน์ อุปราวัลย์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลวรรณ ผลสินโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางจันทิมา สุขสำราญโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววลัยพร ลิกขะไชยโรงเรียนลิออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันนา เหมือมเหลาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายอภิชาต แก้วดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันนา เหมือมเหลาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ผลสินโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีแมน บุญวังโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาววลัยพร ลิกขะไชยโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงศกร เพียรภายลุนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางกนิษฐา พรมทาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายภาคินัย ชาววาปีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางงามพิศ มิ่งไชยโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทรรศนีย์ รัตนก้านตงโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางวารี ประเสริฐทรัพย์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
7. นายกิตติ ขันอ่อนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นายทัศน์พล ถิ่นระหาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสาวิตรี ไชยแสงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปฏิวัติ อินทร์ขาวโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายอุดร มีทองแสนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายชิณวัตร นามแสนโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสบาไพ คำเลิศโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวณัชชา สายลัดดาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต คติอุดมพรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวหทัยการญจน์ พลพันชวางโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวปวีณา บัวเขียวโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวจินดาภรณ์ ช่วยสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นางรัตติยา นาสิงห์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ จันทนะชาติโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ พันธ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนานันท์ สิงห์มุุ้ยโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสรัล วันทองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายเทวัญ เกษมนิมิตรพรโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายธีระพล สินเติมโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พรหมกสิกรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวนงคราญ บุญทนโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนฤทัย ดอนมอญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งกาญจน์ พรหมศรีโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายกีรติ สายสิงห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางอารีวรรณ กัลยาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางปิยวรรณ ผ่าโผนโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวมยุรฉัตร ลาภสารโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ คำลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นายโชติทิวัตถ์ ทองยศโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ นาคาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวอรจิรา องอาจโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร สีโสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
5. นางสาวมาลิณี ชูเนตรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี ชมชิดโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายวริษฐ์ ทวีกันโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ นาคำโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวอรจิมา องอาจโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร สีโลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔กรรมการ
5. นางสาวมาลิณี ชูเนตรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี ชมชิดโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายวริษฐ์ ทวีกันโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางนิตยา สระสินธุ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยารัตน์ แก้วมงคลโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นางอุษณีย์ บัวชุมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางชมพูนุช เกื้อทานโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายณัฐชัย กุตเสนาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวพรไพลิน เฉิดละออโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ พรมศรีโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ
3. นายกอปร์บุณย์ นาทองลายโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ์ โสระเวชโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนัฐพรรณืื แสงนันท์โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาพร พรมกสิกรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายภัทรจันทร์ อุปัญญ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางประยอม กาสิงห์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางสาวรัชพร สายสอนโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร วงศ์ว่องไวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางสาววรัญญา ไชโยธาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีภิรมย์โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ บั้งทองโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางณัฐธยาน์ ขันบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวสมพร มีมาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา คลังกลางโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางนิตยา ชาคารอดโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา รักจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดี ทะนอกโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉริยา อุทธาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางขวัญตา คำทาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางนุสราวดี อนันต์เรืองโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
4. นางสาวศรินยา สาระบัวโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางทศพร เส้นเศษโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร มีแสงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวกุลภรภัสน์ สายตาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัศมี ผุดผ่องโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพาณิภัค บ่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวอุไรพร ศรีทองโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอิ๋ง ทาราพรมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร กุลราษฎร์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ทองหมื่นโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นางสุพรรณี ศรีวะรมย์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายนายพิพัฒน์ ตั้งตระกูลโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางพนิดา ก้อนคำโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางนัทธมน ภูฆังโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ วิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวลำดวน กอบเกื้อโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา วรรนทาปโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาววาริณี สีดาโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
5. นางสาวนำเจริญ เวชพันธ์โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอนัญญา คงมงคลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธยานิษฐ์ วองทองโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
8. นางสาวนัทธมม ผดาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
9. นางควรคิด อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
10. นางสาวพัฐชญาณ์ พรมลาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
11. นางสาวนุชนารถ บุตรคุณโรงเรียนกรรมการ
12. นายอภิวัฒน์ วิจิตรวงศ์โรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
14. นางสุมาลี สัตปานนท์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
15. นายรณกรณ จันทร์สดโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
16. นางตฤษยา จินาพรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอมต รบกล้าโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา รบกล้าโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นายณัชธฤต เกื้อทานโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คุณรักษ์โรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ไท้ทองโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นายจิระ บุญเสริมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายลัทธพรรณ วรรณกาลโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
8. นางสาวพิไลลักษณ์ จันทะสารโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
9. นายภัทรพล เอกสารโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศิริวรรณ เคนสุวรรณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
11. นางสุจิตรา จันทมานิตย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
12. นางนิภาพร ทินโนรสโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
13. นางสาววนิดา สร้อยจิตโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐพงศ์ กาญสุวรรณ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงพิลาโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นางจรวย แม่นธนูโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิกรณ์ นิลพงษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางสุปราณี มณีใสยโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางนวลจันทร์ ส่วนบุญโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา การพิศมัยโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
8. นางณัชริฎา จอมแก้วโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
9. นางสุภาวดี ลาภสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปรียา ชินพอวอโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วมะโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ สีเขียวโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางภัทราพร อุทธาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายวรพล มีมาโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ หอคำโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนันทนา สำเภาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นางสาวปภาวิชญ์ ปวงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา คำแก้วโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณย์ สุวงศ์ทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ รักมิตรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยันต์ จันทร์ทองโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวทัศนพร ศรีชลาชัยโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายวุฒินันท์ ป้องปกโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นางสุกัญญา สารรัตน์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นายณรัฐกรณ์ พรมน้อยโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีย์ ปุ้มสาเหตุโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายพายัพ ปรุโปร่งโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชา ชาติวงศ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. สิบเอกเอกราช วรรณโสภาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นางทิพวดี ศิริวิริยานันท์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายมีชัย สุทธิชื่นโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรกรานต์ กาเผือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางพรทิพย์ แดงบุญเรืองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี ปัญญามูลโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นางพยอม วรพิมพ์รัตน์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาววรรณภา แสงกล้าโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นางสาวชมพูนุช สมสะอาดโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นางอรุณี ทองรังโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางกุศล บุตรมาศโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอรกรานต์ กาเผือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔กรรมการ
2. นางสาวเกศินี โกมลโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวรินลดา ทัพธานีโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นาง อรุณี ทองรังโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางกุศล บุตรมาศโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ แสนโทโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุจิตรา กาญสุวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ ไพเราะโรงเรียนปทุมราชวงษากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ทองแจ่มโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภกิจ สว่างเนตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ
3. นายวิภูชัย คำแดงโรงเรียนศรัคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางดอกทิพย์ ติ่งทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางสาวจิราราพร เพชรแกมแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวนิตยา บุญภาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายฝน พูลผลโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิภาดา เรืองจันทึกโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดม ศรีเทียมเงินโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
6. นางสมัญญา ลัทธิวรรณโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ
7. นายอาทิตย์ สีบุญโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวโฉมสุดา บุญล้อมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการ
9. นายพิทยาธร อาภรศรีโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
10. นายเขษมแสง คณาดีโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพียงคำ สิมกันยาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์ ชนะมีโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางเสงี่ยม หิรัญสิงห์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายดนูชัย มงคลโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางพนารินทร์ ไกยพันธ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนิต อุดมลาภโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางวรัชยา กาญจนภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายปรเมศร์ เรืองสาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนุศราพร อินทร์ลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวิตรี สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พลหาญโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายวิชัย แสนโทโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางจินตนา รูปใสโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ แสงฉวีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ทองอุ่นโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวลดาวัลย์ สุรำไพโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา โพนทะนาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวอรไท บัวละพาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ สีเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
5. นายพัทธดนย์ มหาโยธีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุลโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา กลมเกลียวโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายธีรภัทร คณาสารโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาวดี ลาวิลาศโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ จังอินทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ทองสุขโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมพงษ์ มัฐผาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
2. นายวาปี ปัสสาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ขันยาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายปิยะชาติ อ่อนพุทธาโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิติวิบูลย์ สีคุณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรพิชัย จำปาศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายวิษณุ จินดาแต้สกุลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิชญากร พงษ์เกษมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางสาวอัญธิชา ภาคสุโพธิ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ ธารารมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
6. นายมนตรี บุตรโทโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุธิดา ธรรมจำรัสโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวขวัญฤดี วงศ์เย็นโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางระเบียบ เชิดชูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ สุจันทาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ละพรมมาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาววัชรา บุราครโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางสาวมธุรดา ลาภาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางศศิธร มณีเขียวโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ทองเหลืองโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่นโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นางสาวชลลดา อุทธาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ บานทีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภัสสร หวังผลโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกสร ลาภสารโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชลธิดา บุญปัญญารักษ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางแก้วตา นามสรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววัชรารัตน์ ปัญจมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
4. นายทองแดง แสวงบุญโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายพัฒน์ชระ กมลรัตน์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอรณี กาแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางปวีณา จินดาแต้สกุลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสุรศิลป์ สาระดำโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ มุทาพรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา สอนศรีโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา แพงดีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา สารรัตน์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายสถาพร โคสาแสงโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางลาวัลย์ สีหะวงษ์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางมาลัยทิพย์ มีชัยโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพิชญาวี สุระเกษโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางนิตยา บัวทองโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวลาวัลย์ หวานใจโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายพงษ์เพชร ประเสริฐสังข์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสุภารัตน์ งามวงศ์โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางเอื้องอุษา วัฒนราษฎร์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ปัสสาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอรอนงค์ บัวลาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวภัทรวดี วัณฏ์สุรกานต์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กมลรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางนุชรินทร์ วรโพธิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวกัญญา ต้นโพธิ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสำราญ โลหะสารโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเรวัฒ นินหล้าโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายรังสรรค์ สร้อยสุขโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ สะอาดโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยนาถ สืบเสนาะ โรงเรียนโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายชัตญา ระม้อมโรงเรียนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางจรินทิพย์ ทองสิงห์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายส่งเสริม มณีใสยโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายมนตรี เชื้อนิลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายฌานวัฒน์ สุขารมย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายวิเชียร ฉลาดล้ำโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ นิมมาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นายสุนัน อินทยุทธโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
7. นายอนัณย์กรณ์ พิญญพงษ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิจิตร สุทโธโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายประทีบ เจริญขึ้นโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายธนัติ มีชัยโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายเชียรชัย แสนหอมโรงเรียนชานุมานวิทยากรรมการ
4. นายมาโนชย์ บุญสมญาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎาภรณ์ ทองยาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ลพพันธ์ทอง โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายปริญญา กองเพชรโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายคเณศ บริบูรณ์โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางสาวสกาวเดือน ชินโชติโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถพล สุขทองโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายพรประสิทธิ์ โสวันนาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นางนวลละออง สุดาศักดิ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นายวีระวุฒิ ปริบาลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายกมลวิช นนทสินรฐาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
10. นายพีระพันธ์ ลาคำสายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
11. นายจักรกริช บุญมาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
12. นายสันติ พลเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
13. นางสาวกมลชนก บุญชุมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวานิช กุมภิโรโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญทวีโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติวุฒิ สุจริตโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวสิรินดา สีโทโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางประจบ รัตนศรีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางปภัสสรา ราชพลแสนโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นายธีระยุทธ ติ่งทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
9. นางสาวรัชฎาพร มณเพียรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภี โสดาภักดิ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรัญญา รักษ์ช่วยโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
12. นางนงรัก ขันตีโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ฆาระพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นางสาวหงษ์นภา วิโยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
10. นางแพรวระวี แก้วบริบัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ฆาระพันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นางสาวหงษ์นภา วิโยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ ผลาชัยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ฆาระพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ผลาชัยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
7. นางสาวหงษ์นภา วิโยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นายสราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ฆารพันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
7. นางสาวหงษ์นภา วิโยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ ผลาชัยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ผลาชัยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
8. นางแพรวระวี แก้วบริพัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทมุราชวงศากรรมการ
6. นางสาวหงษ์นิภา วิโยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิพยื ผลาชัยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
9. นางแพรระวี แก้วบริบัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
8. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ ผลาชัยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
2. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวหงส์นภา วิโยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
9. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ฆาระพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นางแพรวระวี แก้วบริบัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวพุดธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทวราช สาระคำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายธนาวุุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวหงษ์นภา วิโยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
8. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
9. นางแพรระวี แก้วบริบัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมานมิตร คูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายพุดธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
7. นายเทวราช สาระคำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางแพรระวี แก้วบริบัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวพุดธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
7. นางแพรระวี แก้วบริบัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายเหริ โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยาคารกรรมการ
2. นายทินกร จิณะเเสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายทิศนัย มณีวงศ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายพชร รบกล้าโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายทิศนัย มณีวงศ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คาซาวโรงเรียนพนาศึกษกรรมการ
3. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย มณีวงศ์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้ โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย กาญจนศรี โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวิตรี กาญจนกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี กาญจนกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี กาญจนกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ บุญเรืองกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
2. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้ โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจิรัศยา ชวนชมกรรมการ
2. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี กาญจนกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ ไกยนราโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบลัลังก์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจิรัศยา ชวนชมกรรมการ
2. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรวินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี กาญจนกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางนิภาวรรณ บุญเมืองกรรมการ
2. นายสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรัศยา ชวนชมกรรมการ
2. นางทิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนน้ำปลึกศึกษากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิชาต ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทติย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
2. นายอภิชาต ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายตฤณ กลัดวงษ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คงทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายตรีปักกัน มูลจันดาโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายตรีปักกัน มูลจันดาโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายตฤณ กลัดวงษ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภากร สุดอุ่นโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปฎิมาพร พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายตรีปักกัน มูลจันดาโรงเรียนอำนาจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ คงทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายตรีปักกัน มูลจันดาโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ คงทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภากร สุดอุ่นโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายตฤณ กลัดวงษ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรา อนุดำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวนิภากร สุดอุ่นโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ คงทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายตรีปักกัน มูลจินดาโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ กงทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรินรดา อินทรัตน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
5. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ คงทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรินรดา อินทรัตน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายตรีปักกัน มูลจันดาโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอรวรา อนุดำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ คงทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทบากรรมการ
5. นางสาวรินรดา อินทรัตน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเปมิกา ปัญญาคงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางวงเดือน บรีซโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. MissGrace Sadiaoโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Richard Perryโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายธีรพล ลาภรัตน์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางวิภาดา บุตรมาศโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ์ แสนคูณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ จุลแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวยุวดี มูลสิงห์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. MissGrace Sadiaoโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Richard Perryโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางจันทพร เจริญรัตน์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายภัทรพงษ์ ภูษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
7. นางสาวภรณิภา ญาณะพันธ์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. Mr.Adam Zahoranโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา จันทร์หอมโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางทิพย์ปราณี เจริญวัยโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางวิไล สารรัตน์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพัด นิรกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางสมหมาย สอยสีแดงโรงเรียนน้าปลีกศึกษากรรมการ
7. นางสาวเกษร บุตรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นายอัครเดช ถนอมชาติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรษิดา สมิธโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางรุ่งนภา เจริญรัตน์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางศศิธร มณีเขียวโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายพิน มิลภาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Serji Anosovโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวพจนี เพชรพันธ์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
7. นางนางนิรมล สุวะโสภาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นายอัครเดช ถนอมชาติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พร เอเรสเลอร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางจารุวรรณ โพธิ์ศรีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ลุนสินโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ บัวถาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. Mr.๋Joseph Pajulasโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวปริศนา วีระวงศ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี ทรงกรดโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พร เอเรสเลอร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางทองมา หมายงามโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ยาวะโนภาสโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรปภา พงษ์อุทธาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นายสาธิต น้ำไทยโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นางสาวรัฐพร ก้อนรัตน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. Mr.Joseph Pajulasโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายเชษฐา พันธะนามโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายชำนาญ จูมจันทร์โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ
3. นางสาวแววมณี สาราญสุขโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ
4. นายนคร ศิลป์ชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นางสาวศิริพร เขียนวงศ์ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา กรรมการ
6. นางกฤตพร จันทร์แดงโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการ
7. นายบัณฑิต บุญเติมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตรโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ
9. นางกัญญา พันสวัสดิ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
10. นางปริญญา ไชยโคตรโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ
11. นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ
12. นางทรรศนีย์ เกตุถนอมโรงเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา ผันผายโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสงบ กาณารักษ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวอาภา บุตดีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ
5. นายเชษฐา พันธะนามโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ กาณารักษ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นางสาวมนัสยา ทิพจรูญโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายอำพล ศักดาวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
9. นางปริญญา ไชยโคตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางทรรศนีย์ เกตุถนอมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภร รักหนูโรงเรียนหวัตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิรินยาพร บญุสงค์ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัตติยา ทองลือโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวอรุโณทยั สายโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวชณัฐฏิยา ชมภูพื้นโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัสมา อัศวภูมิ โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พัดฉิม โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวสิรินยาพร บุญสงค์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายYutaro Murakamiโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววิไล อินทมาตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. Mr.Murakami Yutaroโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาววิไล อินทมาตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติภัตร สมวงษ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพชิรา พรมชัยโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้งโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย สายโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวชณัฐฏิยา ชมภูพื้นโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอักษราภัค คนที โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุธีรา โสภิตะชา โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ภูบุญอ้วน โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวนาถอนงค์ พรมภา โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุติภัตร สมวงษ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวริศา พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุธีรา โสภิตะชา โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางอักษราภัค คนทีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. Mr.Murakami Yutaro โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวฐานิรัชต์ วสุหิรัญพูลลาภโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาวนาถอนงค์ พนมภาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวริศา พันธ์พิบูลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภร รักหนูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. Mr.Murakami Yutaroโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางอักษราภัค คนทีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ ศรีโกศลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพักตร์พิไล พิมพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายสหรัช สำเนียง โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีเวียง ทองเกตุโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายสรภัสพ์ ชิณวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายปราโมท มารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางนริศรา รัตนกุลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร นามสุวรรณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายสรภัสพ์ ชิณวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายปราโมท มารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางนริศรา รัตนกุลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ศรีโกศลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพักตร์พิไล พิมพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
8. นายสหรัช สำเนียง โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
9. นายศรีเวียง ทองเกตุโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร นามสุวรรณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ ภาแก้วโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายชัยวัฒนา โพธิจักรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวอัญภิชา ไชยทองพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวจิตรเลขา ผ่องแผ้วโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายดำรงค์ บุญปัญญารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิติพร ทาตะชัยโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิลาทิพย์ ชินณะวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางสาวณัฐชนก เล็กพังเที่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ฟุงฟูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธชัย เกษมราชโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายยุทธชัย เกษมราชโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนก เล็กพังเที่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางสาวศิลาทิพย์ ชินณะวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสาวธิติพร ทาตะชัยโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ฟุงฟูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางคัทยวรรณ ปาวะรีย์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางพิสมัย บุญยงค์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางปริยากร อินทร์ขาวโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณศรี อุทธาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวโสภิตรา บุญโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสุริพร โสภากันต์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ โสภานเวชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
2. นางวิชญา แนวจำปาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ พรมเพชรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายสถาน ภูมิแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายชินาธิป ปัดภัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ยืนสุขโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภวรรณ บุดดีวงศ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสมปอง จันทหงษ์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นายวรยุทธ จันทร์กองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จารุจักรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพูลประเสิรฐ ทองโพธิ์ศรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี สมบูรณ์โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนราเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ ธานีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฌร์พันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวจารุวัลย์ ประพิณโรงเรียน้ำปลีกศึกษากรรมการ
3. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิพล ใจตรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสาวจารุวัลย์ ประพิณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิภา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวอรพัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ คำเภาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพล ใจตรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นางสาวนรินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นายชุมพล อักโขโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
9. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนศรีเจริญศึกษา กรรมการ
10. นางสาวอารีรัตน์ ธานีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
3. นางสาวนภา คำมุลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวชุรีรัตน์ ประกิ่งโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นายอนุพงศ์ ทุ่งมนโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นางสาวอารยา สิงทองโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฌร์พันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นางสาวนภา คำมุลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
7. นายภรัญยู ประสารโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นายวันเฉลิม พงษ์วิจิตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหวัตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
2. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดา สุวศรีโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ
4. นางสาวนรินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การโรงเรียนศรัคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายอนุพงศ์ ทุ่งมนโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ประพิณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายวิลาวัลย์ นุวรรณโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียรโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภาดา บุพชาติโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรพร คชพรหมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายวันเฉลิม พงษ์วิจิตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
7. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนศรีเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นายวันเฉลิม พงษ์วิจิตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวนรินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายจิเรศ ปัญญามูลโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวอารยา สิงทองโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวชุลีรัชต์ ประกิ่งโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรพร คชพรหมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนภา คำมุลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียรโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
8. นายภรัญยู ประสารโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายจิเรศ ปัญญามูลโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายวรยุทธ จันทร์กองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจกรรมการ
5. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
3. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คำเภาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฏิภาณ ลือนามโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวอรวดี วันโสภาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายนิรันดร์ ลาภสารโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรวดี วันโสภาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออานาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อุปสุขโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวอรวดี วันโสภาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายนิรันดร์ ลาภสารโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออานาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา จันทสิงห์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ กาเผือก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออานาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา จันทสิงห์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายนิรันดร์ ลาภสารโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรวดี วันโสภาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ อุปสุขโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวอรวดี วันโสภาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายเจษฎา จันทสิงห์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออานาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายนิยม รักพรมโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ลาภสารโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อุปสุขโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายอรวดี วันโสภาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธวัฒน์ สารรัตน์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
2. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางวรรณ๊ บุญสุภากุลโรงเรียนน้ำปลึกศึกษากรรมการ
3. นางสาวขัติยาณี วิชาผาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา กาละปัตย์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายบันเทา บุญมีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวขิติยาณี วิชาผาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวรรณ๊ บุญสุภากุลโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายศักดา กาละปัตย์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายบันเทา บุญมีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำพันธ์ บรรลือโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางปรัตดา พิมพชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นางนภาพร ครุฑสินโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายสมประสงค์ สีสัญโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นางอิฐิพร สมคิดโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายธนวัฒน์ โยคณิตย์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ โยคณิตย์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายสมประสงค์ สีสัญโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นางอำพันธ์ บรรลือโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางอิฐิพร สมคิดโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย บางเหลือโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายสุรเดช นิลนามะโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษบา มูลเพ็ญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ นิ่มนวลโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุพงศ์ ทุ่งมนโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย บางเหลือโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวบุษบา มูลเพ็ญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพงศ์ ทุ่งมนโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ นิ่มนวลโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวขัติยาณี วิชาผาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณี บุญสุภากุลโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
3. นางพาณิภัค ปัตภัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์พันธ์ ปัญญาทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นครพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรียรรยงค์ บุญทาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพรปรีชา อมรวงค์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
2. นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพรวรรณ ต้นงอโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางพาณิภัค ปัดภัยโรงเรียนคำเข่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนนาจิกพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพรปรียา อมรวงศ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
7. นางสาวขัติยาณี วิชาผาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมพงษ์ นครพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ
3. นางอารียา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางศรีสุภา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางจิราวรรณ วิลามาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ
6. นางศรีสุดา ่มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางอารียา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ รัตนศรีโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นางพิมลภรณ์ บุญยิ่งโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวพรปรียา อมรวงศ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนราจันทร์ กมลรัตน์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
2. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมลภรณ์ บุญยิ่งโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ รัตนศรีโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางอรรคญาณี พร้อมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นายชนพล สุตตาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ รัตนศรีโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัตติยา พรมมนต์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางอรรคญาณี พร้อมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวนัตติยา พรมมนต์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางพัชราวลัย ศรีรักษาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดวงจิต ตู้ดำโรงเรียนหวัตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชราวลัย ศรีรักษาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางทิพย์ระมัย วรสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔กรรมการ
4. นางเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
2. นางดวงจิต ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางพิทย์ละมัย วรสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นางอาริยา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางพัฒนา บุญไชยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ บุพชาติโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
2. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ละเอียดอ่อนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาธิตา มูลเพ็ญโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปรารถนา วิชิตพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางอัจจมา เจริญรัตน์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ หลงชิณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ บุพชาติโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
2. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ละเอียดอ่อนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาธิตา มูลเพ็ญโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมปรารถนา วิชิตพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา เจริญรัตน์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ หลงชิณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสมปรารถนา วิชิตพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา เจริญรัตน์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ หลงชิณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ฆารพันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายไพรฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาววันวิสา ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางแพรระวี แก้วบริบัตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิดา อินหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสราวุธ นาบอนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาววันวิสา ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
2. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บุพชาตืโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บุญชาติโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏฺีโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
3. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายนายพรหมพิสิษฐ์ ปฏีโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]