สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 72 22 14 108 126 4 2 0 132
2 ปทุมราชวงศา 24 24 22 70 94 10 1 0 105
3 หัวตะพานวิทยาคม 10 21 14 45 70 11 2 2 83
4 พนาศึกษา 10 17 13 40 65 17 3 1 85
5 คึมใหญ่วิทยา 8 5 5 18 46 10 2 4 58
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 7 11 5 23 50 15 3 3 68
7 ลืออำนาจวิทยาคม 6 5 5 16 31 16 4 2 51
8 อำนาจเจริญพิทยาคม 6 3 5 14 23 9 7 4 39
9 ราชประชานุเคราะห์ 54 6 3 2 11 29 8 5 7 42
10 ชานุมานวิทยาคม 5 4 10 19 51 12 14 2 77
11 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 4 5 2 11 27 7 5 4 39
12 จิกดู่วิทยา 3 3 1 7 16 3 1 2 20
13 เสนางคนิคม 2 7 8 17 36 18 2 2 56
14 นาวังวิทยา 2 6 5 13 30 11 5 3 46
15 ลือวิทยาคม 2 1 2 5 20 11 7 2 38
16 นาเวียงจุลดิศวิทยา 2 1 1 4 22 6 2 2 30
17 นาจิกพิทยาคม 1 5 3 9 21 3 6 2 30
18 น้ำปลีกศึกษา 1 4 7 12 33 9 10 3 52
19 นายมวิทยาคาร 1 4 5 10 17 5 6 4 28
20 สร้างนกทาวิทยาคม 1 1 2 4 17 12 6 5 35
21 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 1 3 8 5 1 5 14
22 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 0 1 0 1 5 4 4 2 13
23 มัธยมแมด 0 0 2 2 14 3 2 2 19
24 ศรีเจริญศึกษา 0 0 1 1 5 1 0 2 6
รวม 174 154 135 463 856 210 100 65 1,166