สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 74 24 14 112 130 4 2 0 136
2 ปทุมราชวงศา 24 24 22 70 94 10 1 0 105
3 คึมใหญ่วิทยา 12 5 6 23 51 10 2 4 63
4 หัวตะพานวิทยาคม 10 22 14 46 71 11 2 2 84
5 พนาศึกษา 10 19 13 42 67 17 3 1 87
6 ลืออำนาจวิทยาคม 9 6 6 21 38 16 4 2 58
7 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8 11 6 25 52 15 3 3 70
8 อำนาจเจริญพิทยาคม 8 3 5 16 25 9 7 4 41
9 ราชประชานุเคราะห์ 54 7 3 2 12 30 8 5 7 43
10 นาวังวิทยา 6 7 5 18 35 11 5 3 51
11 ลือวิทยาคม 6 1 3 10 25 11 7 2 43
12 ชานุมานวิทยาคม 5 5 10 20 52 12 14 2 78
13 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 4 5 2 11 27 7 5 4 39
14 จิกดู่วิทยา 3 3 1 7 16 3 1 2 20
15 เสนางคนิคม 2 8 8 18 37 18 2 2 57
16 นาเวียงจุลดิศวิทยา 2 1 1 4 22 6 2 2 30
17 ศรีเจริญศึกษา 2 0 1 3 7 1 0 2 8
18 น้ำปลีกศึกษา 1 5 7 13 34 9 10 3 53
19 นาจิกพิทยาคม 1 5 3 9 21 3 6 2 30
20 นายมวิทยาคาร 1 4 5 10 17 5 6 4 28
21 สร้างนกทาวิทยาคม 1 2 3 6 19 12 6 5 37
22 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 1 3 8 5 1 5 14
23 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1 1 0 2 6 4 4 2 14
24 มัธยมแมด 0 0 2 2 15 3 2 2 20
รวม 198 165 140 503 899 210 100 65 1,209