สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 130 4 2 0 136
2 ปทุมราชวงศา 94 10 1 0 105
3 หัวตะพานวิทยาคม 71 11 2 2 84
4 พนาศึกษา 67 17 3 1 87
5 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 52 15 3 3 70
6 ชานุมานวิทยาคม 52 12 14 2 78
7 คึมใหญ่วิทยา 51 10 2 4 63
8 ลืออำนาจวิทยาคม 38 16 4 2 58
9 เสนางคนิคม 37 18 2 2 57
10 นาวังวิทยา 35 11 5 3 51
11 น้ำปลีกศึกษา 34 9 10 3 53
12 ราชประชานุเคราะห์ 54 30 8 5 7 43
13 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 27 7 5 4 39
14 ลือวิทยาคม 25 11 7 2 43
15 อำนาจเจริญพิทยาคม 25 9 7 4 41
16 นาเวียงจุลดิศวิทยา 22 6 2 2 30
17 นาจิกพิทยาคม 21 3 6 2 30
18 สร้างนกทาวิทยาคม 19 12 6 5 37
19 นายมวิทยาคาร 17 5 6 4 28
20 จิกดู่วิทยา 16 3 1 2 20
21 มัธยมแมด 15 3 2 2 20
22 ธันยธรณ์พิทยา 8 5 1 5 14
23 ศรีเจริญศึกษา 7 1 0 2 8
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 6 4 4 2 14
รวม 899 210 100 65 1,209