เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ประธานกรรมการ  
2 นายสิทธิชัย กองเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ประธานกรรมการ  
3 นายอชิระ วิริยสุขหทัย โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ประธานกรรมการ  
4 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา ประธานกรรมการ  
5 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม ประธานกรรมการ  
6 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54 รองประธานกรรมการ  
7 นางสาวอรณัน ก้อนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
8 นางวรรณี โคตะวัน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
9 นายพิชัย ขำตา ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
10 นายสมภาส บุญมาลี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
11 นางสุรีย์พร สุนทรักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
12 นายทองแสง หน่อแก้ว ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการและเลขานุการ  
13 นางสาวปรานี นารีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการและเลขานุการ  
14 นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์ ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15 ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ บานที ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
16 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
17 นายกิตติพัฒน์ จันทมานิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
18 นายไพศาล พรหมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
19 นายประดิษฐ์ พันยา โรงเรียนมัธยมแมด รองประธานกรรมการ  
20 นายนิรันดร์ ลาภสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
21 นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ รองประธานกรรมการ  
22 นายพีระพงศ์ สิงห์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา รองประธานกรรมการ  
23 นายสมพร ภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม รองประธานกรรมการ  
24 นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม รองประธานกรรมการ  
25 นายดำรงค์ บุญปัญญารักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
26 นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
27 นายสมพงษ์ นครพันธ์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
28 นางพัชราวลัย ศรีรักษา ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
29 นางวรัชญา กาญจนาภา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
30 นางนุชรินทร์ วรโพธิ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
31 นายวาปี ปัสสา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
32 นายปราโมท มารักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
33 นายชัยวัฒนา โพธิจักร ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
34 นางสาวอัญภิชา ไชยทองพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
35 นางรสสุคนธ์ เศรษฐ์วิชัย ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
36 นางสาวจิตรเลฃา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
37 นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
38 นางทัศนีย์ ภาแก้ว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
39 นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
40 นางสาวธิติพร ทาตะชัย ครูโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ  
41 นางสาวณัฐชนก เล็กพังเที่ยม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ  
42 นางสาวศิลาทิพย์ ชินณะวงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ  
43 นายจีระศักดิ์ ศรีโกศล ครูโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการ  
44 นายยุทธชัย เกษมราช ครูโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการ  
45 นายสรภัสพ์ ชิณวรรณ ครูโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
46 นายสหรัช สำเนียง  ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
47 นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์ ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
48 นางสาวกนกวรรณ ฟุงฟู ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
49 นางสาวพักตร์พิไล พิมพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการ  
50 นางนงลักษณ์ อุปสุข ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
51 นายประหยัด ถือสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
52 นางจิราวรรณ วิลามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ  
53 นายภาณุุวัฒน์ ทะไกรราช ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
54 นางสาวมนัสยา ทิพจรุญ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
55 นางอาริยา จันทวงศ์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
56 นางศรีเวียง ทองเกตุ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
57 นางนริศรา รัตนกุล ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
58 นายพงษ์ธวัช โหมดม่วง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
59 นางสาววิภาวรรณ อาจธะขันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
60 นางสาวรัฃดาพร กิ่งก้อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร.ร.อำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
61 นางสาวเนตรยา วันทาพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร.ร.อำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
62 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ชื่นตา โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
63 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรัญญา รักษ์ช่วย - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
64 นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
65 นางสาวพรปรียา อมรวงศ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
66 นายธวัฒน์ สารรัตน์ ครู โรงเรียนศรีเจริญศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  
67 นายสัญธิชัย สาระคำ ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  
68 นายไกรสร คำชีลอง ครู โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  
69 นางอรรคญาณี พร้อมสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  
70 นางฉวีวรรณ โมทอง ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  
71 นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  
72 นายธวัฒน์ สารรัตน์ ครู โรงเรียนศรีเจริญศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  
73 นายสัญธิชัย สาระคำ ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  
74 นางฉวีวรรณ โมทอง ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  
75 นายไกรสร คำชีลอง ครู โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  
76 นางสาววิชุดา สุทธิประภา ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  
77 นายประหยัด ถือสัตย์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  
78 นายสราวุธ คููณคณะ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  
79 นางวรรณี บุญสุภากุล ครู โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  
80 นางพัฒนา บุญไชย ครู โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  
81 นายศักดา กาละปัตย์ ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  
82 นางสาวขัติยาณี วิชาผา ครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  
83 นายสัญธิชัย สาระคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  
84 นายประหยัด ถือสัตย์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  
85 นายศักดา กาละปัตย์ ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  
86 นายสราวุธ คููณคณะ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  
87 นายบันเทา บุญมี ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  
88 นางพัฒนา บุญไชย ครู โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  
89 นายธนวัฒน์ โยคณิตย์ ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
90 นายสมประสงค์ สีสัญ ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
91 นางอิฐิพร สมคิด ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
92 นางอำพันธ์ บรรลือ ครู โรงเรียนพนาศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
93 นางปรัตดา พิมพชัย ครู โรงเรียนนายมวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
94 นางนภาพร ครุธสิน ครู โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
95 นายสมประสงค์ สีสัญ ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
96 นางสาวสังวาลย์ ขันเพชร ครู โรงเรียนมัธยมแมด กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
97 นางนภาพร ครุธสิน ครู โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
98 นายธนวัฒน์ โยคณิตย์ ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
99 นางอิฐิพร สมคิด ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
100 นางอำพันธ์ บรรลือ ครู โรงเรียนพนาศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
101 นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  
102 นายอุทัย บางเหลือ ครู โรงเรียนปลาค้าวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  
103 นางสาววิลาวัณย์ นิ่มนวน ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  
104 นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  
105 นางสาวขนิษฐา ลาคำสาย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  
106 นายสุรเดช นิลนามะ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  
107 นางสาวขนิษฐา ลาคำสาย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  
108 นายอนุพงศ์ ทุ่งมน ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  
109 นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  
110 นายพงษ์พันธ์ ปัญญาทอง ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
111 นางวรรณี บุญสุภากุล ครู โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
112 นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
113 นายสัญธิชัย สาระคำ ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
114 นายสมพงษ์ นครพันธ์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
115 นางสาวขัติยาณี วิชาผา ครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
116 นางสาวพรปรียา อมรวงศ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
117 นางอมรรัตน์ รัตนศรี ครู โรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
118 นายอุทัย บางเหลือ ครู โรงเรียนปลาค้าวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
119 นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
120 ว่าที่ ร.ต.ยรรยงค์ บุญทา ครู โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
121 นางพาณิภัค ปัตภัย ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
122 นางวรรณี บุญสุภากุล ครู โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
123 นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
124 นายสมพงษ์ นครพันธ์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
125 นางไพรวรรณ ต้นงอ ครู โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
126 นางสาวขัติยาณี วิชาผา ครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
127 นางสาวพรปรียา อมรวงศ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
128 นางอมรรัตน์ รัตนศรี ครู โรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
129 นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
130 ว่าที่ ร.ต.ยรรยงค์ บุญทา ครู โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
131 นางจิราวรรณ วิลามาศ ครู โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  
132 นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  
133 นางอาริยา จันทวงศ์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  
134 นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  
135 นางสุภาภรณ์ มารักษ์ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  
136 นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  
137 นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  
138 นางจิราวรรณ วิลามาศ ครู โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  
139 นางศรีสุดา มาอุ้ย ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  
140 นางอมรรัตน์ รัตนศรี ครู โรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  
141 นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  
142 นางสาวพรปรียา อมรวงศ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  
143 นางพิมลภรณ์ บุญยิ่ง ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  
144 นางศรีสุดา มาอุ้ย ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  
145 นางอมรรัตน์ รัตนศรี ครู โรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  
146 นางนราจันทร์ กมลรัตน์ ครู โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  
147 นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  
148 นางพิมลภรณ์ บุญยิ่ง ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  
149 นางสาวนัตติยา พรมนต์ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  
150 นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  
151 นายชนพล สุดตา ครู โรงเรียนพนาศึกษา กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  
152 นางอมรรัตน์ รัตนศรี ครู โรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  
153 นางอาริยา จันทวงศ์ ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  
154 นางอรรคญาณี พร้อมสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  
155 นางสาวนัตติยา พรมนต์ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  
156 นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  
157 นางอรรคญาณี พร้อมสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  
158 นางฉวีวรรณ โมทอง ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  
159 นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  
160 นางพัชราวลัย ศรีรักษา ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  
161 นางดวงจิต ตู้ดำ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  
162 นางพิทย์ระมัย วรสาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  
163 นางพัฒนา บุญไชย ครู โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  
164 นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  
165 นางพัชราวลัย ศรีรักษา ครู โรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]