เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. นครราชสีมา เขต 4
2. สพป. เลย เขต 3
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสาวนุชนารถ ภูมาศ 0897092822
4. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอภิรัฐ เจาะจง 0894166182
5. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา 0931185154
6. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 0812629527
7. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นายไผท คงศรีลา 0922429152
8. สพป. นครราชสีมา เขต 1 นายสุชล แก้วพรหม 0810713984 30 พ.ย 1085
9. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 นายสุขอนันต์ อักษร 0637944551 7 ส.ค.-9 ต.ค. 2562
10. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 0944738591 22-27 ส.ค. 2562
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวสาวิกา จักรบุตร 0818764116 28 ส.ค. 2562
12. สพป. หนองคาย เขต 1 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง 0953675556 29-30 ส.ค. 2562
13. สพป. หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 084-796-2713 13-15 ก.ย. 2562
14. สพป. อุดรธานี เขต 1 นายสรุศักดิ์ นมัสโก 0862268940 14-15 ก.ย. 2562
15. สพป. ยโสธร เขต 1 กฤษฎาภรณ์ ทิพใส 0801755699 17-19 ก.ย. 2562
16. สพป. ขอนแก่น เขต 1 นางสาวสุกัญญา มาชำนิ 0894180088 19-20 ก.ย. 2562
17. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 0878596589 19-21 ก.ย. 2562
18. สพป. สกลนคร เขต 1 นายสมนึก พิมพ์นนท์ 0862204501 20-21 ก.ย. 2562
19. สพป. สกลนคร เขต 2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558 20-22 ก.ย. 2562
20. สพป. ขอนแก่น เขต 3 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ 0862210084 21-22 ก.ย. 2562
21. สพป. สกลนคร เขต 3 นายธเนศ ศรีท้าว 0811176115 27-29 ก.ย. 2562
22. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ 0956208999 28-30 ก.ย. 2562
23. สพป. อุดรธานี เขต 4 ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง 0846005009 28-30 ก.ย. 2562
24. สพป. นครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ 0812626254 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
25. สพป. มหาสารคาม เขต 2 พ.จ.อ.คมกริช ปริปุณณะ 0988818625 30 ก.ย.-1 ต.ค. 2562
26. สพป. เลย เขต 2 นายสันติ จันทวงศ์ 0952265296 1-4 ต.ค. 2562
27. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร 0861311923 2-3 ต.ค. 2562
28. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา 818719591 3-9 ต.ค. 2562
29. สพป. สุรินทร์ เขต 3 นายธนธัต นามวัฒน์ 0627165449 3-4 ต.ค. 2562
30. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 0920929729 4-7 ต.ค. 2562
31. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ 0885726394 7-9 ต.ค. 2562
32. สพป. เลย เขต 1 นายธงชัย โกมลไสย 08-1262-0147 7-11 ต.ค. 2562
33. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นายยอดรัก กุลเกลี้ยง 0852080006 7 ต.ค.-9 ก.ย. 2562
34. สพป. ขอนแก่น เขต 2 นายเทอดชัย บัวผาย 0868567270 8-10 ต.ค. 2562
35. สพป. นครพนม เขต 2 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945 8-10 ต.ค. 2562
36. สพป. นครราชสีมา เขต 6 นายแสนพล คุปติสุนทร 0840354302 8-9 ต.ค. 2562
37. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา 0983537217 8-9 ต.ค. 2562
38. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุทุมทอง 0810316606 8-9 ต.ค. 2562
39. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 นายธวัชชัย นวลศรี 0821499374 8-11 ต.ค. 2562
40. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด 0854792589 8-10 ต.ค. 2562
41. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล 0810625676 9-11 ต.ค. 2562
42. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นายสังคม กุลสุวรรณ 0896807908 9-11 ต.ค. 2562
43. สพป. บึงกาฬ นายสุรชัย โพธิ์คำ 0864505409 10-11 ต.ค. 2562
44. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระ 0887039009 10-11 ต.ค. 2562
45. สพป. มหาสารคาม เขต 3 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843 10-12 ต.ค. 2562
46. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล 0969240236 10-11 ต.ค. 2562
47. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจียมพล บุญประคม 0895761014 10-12 ต.ค. 2562
48. สพป. นครราชสีมา เขต 2 นางพยอม รัตนาภรณ์ 0856829945 11-16 ต.ค. 2562
49. สพป. มุกดาหาร นายภูษิต จันทราศรศิริ 0821220779 11-12 ต.ค. 2562
50. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0819970726 15 ต.ค.-31 ส.ค. 2562
51. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ 096-6914063 2-10 พ.ย 2562
52. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นายวาทิศ สอนกอง 0996394519 4-5 พ.ย 2562
53. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477 6-8 พ.ย 2562
54. สพป. สุรินทร์ เขต 2 นายชวลิต โพธิื์เงิน 0973353431 6-8 พ.ย 2562
55. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นางสมปอง จักรโนวัน 0951867425 7-9 พ.ย 2562
56. สพป. อุดรธานี เขต 3 นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ 0932451663 7 พ.ย 2562
57. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด 089-6246179 11-15 พ.ย 2562
58. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นายมาโนช กลิ่นพยอม 0844294998 11-13 พ.ย 2562
59. สพป. อำนาจเจริญ นางธนพร วรวงศ์ 0879188373 12-15 พ.ย 2562
60. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ 0812550774 14-15 พ.ย 2562
61. สพป. นครราชสีมา เขต 7 อนุรักษ์ ปุราโน 0882366969 19-20 พ.ย 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2
2. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2
3. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3
4. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4
5. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5
6. สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6
7. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4
8. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2
9. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5
10. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1
11. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2
12. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
13. สพม. เขต 33 สุรินทร์
14. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา 0942894558 30 พ.ย 2542
15. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร 0969799645 4 ก.ย.-6 ส.ค. 2562
16. สพม. เขต 31 นครราชสีมา นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี 087-0999197 11-13 ก.ย. 2562
17. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 นายชัยกัมพล มะโนชาติ 0636151516 12-13 ก.ย. 2562
18. สพม. เขต 26 มหาสารคาม ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 0863869720 12-13 ก.ย. 2562
19. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ 0831442400 13-14 ก.ย. 2562
20. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 นายสุขุม ธีระสาร 066-1526514 16-18 ก.ย. 2562
21. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 นางวิยะดา หัตถีชาติ 088-7329227 16-17 ก.ย. 2562
22. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 นายทวีศักดิ์ สารีโท 080-6064765 18-19 ก.ย. 2562
23. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 วัชราพร ศรีสร้อย 0641486494 7-8 ต.ค. 2562
24. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 นายวิญญู อุตระ 0899378819 7-9 ต.ค. 2562
25. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 นายวิญญู อุตระ 0899378819 7-9 ต.ค. 2562
26. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 นายวิญญู อุตระ 0899378819 7-9 ต.ค. 2562
27. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง 0804405047 8-9 ต.ค. 2562
28. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0885722458 8-9 ต.ค. 2562
29. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 0883788689 8-10 ต.ค. 2562
30. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 นายณัฐธีร์ ศรีวังราช 0956148195 8-10 ต.ค. 2562
31. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 อดิเทพ ถนอมสงวน 0867206201 9-11 ต.ค. 2562
32. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 นายธงชัย รักษามั่น 0932781333 10-11 ต.ค. 2562
33. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 นายจามร ไชยวารี 0816158115 10-11 ต.ค. 2562
34. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 นายเฉลิม บูคะธรรม 0885808810 24-25 ต.ค. 2562
35. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร 0868645491 30 ต.ค. 2562
36. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา 0887135670 1-2 พ.ย 2562
37. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 นายวิทยา อินกง 093 5245491 1-2 พ.ย 2562
38. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3 นายจักรพงษ์ กลมลี 0894456514 1-2 พ.ย 2562
39. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 นางสมคิด ชินนะ 0810571946 7-8 พ.ย 2562
40. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ 0870836477 7-8 พ.ย 2562
41. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 นายองอาจ เกตะวันดี 0810538088 8-9 พ.ย 2562
42. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777 8-9 พ.ย 2562
43. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 นายวิชญะ ปัญญา 0819650635 14-15 พ.ย 2562
44. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต์ 0858318499 14-15 พ.ย 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์