เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 [esan69_002] นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ 0885726394 7-9 ต.ค. 2562
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 [esan69_010] นางสาวนุชนารถ ภูมาศ 0897092822
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 [esan69_014] นายอภิรัฐ เจาะจง 0894166182
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 [esan69_015] นางสาวสุกัญญา มาชำนิ 0894180088 19-20 ก.ย. 2562
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 [esan69_016] นายเทอดชัย บัวผาย 0868567270 8-10 ต.ค. 2562
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 [esan69_017] นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ 0862210084 21-22 ก.ย. 2562
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 [esan69_018] นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 0878596589 19-21 ก.ย. 2562
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 [esan69_019] นางสมปอง จักรโนวัน 0951867425 7-9 พ.ย 2562
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 [esan69_011] นางสาวสาวิกา จักรบุตร 0818764116 28 ส.ค. 2562
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 [esan69_012] นายวาทิศ สอนกอง 0996394519 4-5 พ.ย 2562
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 [esan69_013] นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ 096-6914063 2-10 พ.ย 2562
12. สพป. นครพนม เขต 1 [esan69_020] นายนิกุล มณีรัตน์ 0812626254 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
13. สพป. นครพนม เขต 2 [esan69_021] นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945 8-10 ต.ค. 2562
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 [esan69_022] นายสุชล แก้วพรหม 0810713984 30 พ.ย 1085
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 [esan69_023] นางพยอม รัตนาภรณ์ 0856829945 11-16 ต.ค. 2562
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 [esan69_024] นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 0920929729 4-7 ต.ค. 2562
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 [esan69_025] นายกฤษณะ โดดจันทึก 0879571784 22-24 พ.ย 2565
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 [esan69_026] นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด 089-6246179 11-15 พ.ย 2562
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 [esan69_027] นายแสนพล คุปติสุนทร 0840354302 8-9 ต.ค. 2562
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 [esan69_028] อนุรักษ์ ปุราโน 0882366969 19-20 พ.ย 2562
21. สพป. บึงกาฬ [esan69_029] นายสุรชัย โพธิ์คำ 0864505409 10-11 ต.ค. 2562
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 [esan69_030] นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา 0983537217 8-9 ต.ค. 2562
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 [esan69_031] ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระ 0887039009 10-11 ต.ค. 2562
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 [esan69_032] นายมาโนช กลิ่นพยอม 0844294998 11-13 พ.ย 2562
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 [esan69_033] นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา 0931185154
26. สพป. มหาสารคาม เขต 1 [esan69_034] นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ 0956208999 28-30 ก.ย. 2562
27. สพป. มหาสารคาม เขต 2 [esan69_035] พ.จ.อ.คมกริช ปริปุณณะ 0988818625 30 ก.ย.-1 ต.ค. 2562
28. สพป. มหาสารคาม เขต 3 [esan69_036] นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843 10-12 ต.ค. 2562
29. สพป. มุกดาหาร [esan69_037] นายภูษิต จันทราศรศิริ 0821220779 11-12 ต.ค. 2562
30. สพป. ยโสธร เขต 1 [esan69_038] กฤษฎาภรณ์ ทิพใส 0801755699 17-19 ก.ย. 2562
31. สพป. ยโสธร เขต 2 [esan69_039] นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร 0861311923 2-3 ต.ค. 2562
32. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 [esan69_040] นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ 0812550774 14-15 พ.ย 2562
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 [esan69_041] นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477 6-8 พ.ย 2562
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 [esan69_042] นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 0812629527
35. สพป. เลย เขต 1 [esan69_043] นายธงชัย โกมลไสย 08-1262-0147 7-11 ต.ค. 2562
36. สพป. เลย เขต 2 [esan69_044] นายสันติ จันทวงศ์ 0952265296 1-4 ต.ค. 2562
37. สพป. เลย เขต 3 [esan69_045]
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 [esan69_046] นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0819970726 15 ต.ค.-31 ส.ค. 2562
39. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 [esan69_047] ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา 818719591 3-9 ต.ค. 2562
40. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 [esan69_048] นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 0944738591 22-27 ส.ค. 2562
41. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 [esan69_049] นายไผท คงศรีลา 0922429152
42. สพป. สกลนคร เขต 1 [esan69_050] นายสมนึก พิมพ์นนท์ 0862204501 20-21 ก.ย. 2562
43. สพป. สกลนคร เขต 2 [esan69_051] นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558 20-22 ก.ย. 2562
44. สพป. สกลนคร เขต 3 [esan69_052] นายธเนศ ศรีท้าว 0811176115 27-29 ก.ย. 2562
45. สพป. สุรินทร์ เขต 1 [esan69_053] นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล 0969240236 10-11 ต.ค. 2562
46. สพป. สุรินทร์ เขต 2 [esan69_054] นายชวลิต โพธิื์เงิน 0973353431 6-8 พ.ย 2562
47. สพป. สุรินทร์ เขต 3 [esan69_055] นายธนธัต นามวัฒน์ 0627165449 3-4 ต.ค. 2562
48. สพป. หนองคาย เขต 1 [esan69_056] นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง 0953675556 29-30 ส.ค. 2562
49. สพป. หนองคาย เขต 2 [esan69_057] นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 084-796-2713 13-15 ก.ย. 2562
50. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 [esan69_058] นายสุขอนันต์ อักษร 0637944551 7 ส.ค.-9 ต.ค. 2562
51. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 [esan69_059] นายเจียมพล บุญประคม 0895761014 10-12 ต.ค. 2562
52. สพป. อำนาจเจริญ [esan69_060] นางธนพร วรวงศ์ 0879188373 12-15 พ.ย 2562
53. สพป. อุดรธานี เขต 1 [esan69_061] นายสรุศักดิ์ นมัสโก 0862268940 14-15 ก.ย. 2562
54. สพป. อุดรธานี เขต 2 [esan69_062] นางสุนีย์ อุทุมทอง 0810316606 8-9 ต.ค. 2562
55. สพป. อุดรธานี เขต 3 [esan69_069] นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ 0932451663 7 พ.ย 2562
56. สพป. อุดรธานี เขต 4 [esan69_064] ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง 0846005009 28-30 ก.ย. 2562
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 [esan69_065] นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล 0810625676 9-11 ต.ค. 2562
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 [esan69_066] นายสังคม กุลสุวรรณ 0896807908 9-11 ต.ค. 2562
59. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 [esan69_063] นายธวัชชัย นวลศรี 0821499374 8-11 ต.ค. 2562
60. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 [esan69_067] นายยอดรัก กุลเกลี้ยง 0852080006 7 ต.ค.-9 ก.ย. 2562
61. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 [esan69_068] นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด 0854792589 8-10 ต.ค. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 [esan69_070] นายองอาจ เกตะวันดี 0810538088 8-9 พ.ย 2562
2. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 [esan69_071] นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง 0804405047 8-9 ต.ค. 2562
3. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 [esan69_072] นายธงชัย รักษามั่น 0932781333 10-11 ต.ค. 2562
4. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 [esan69_073] นางสมคิด ชินนะ 0810571946 7-8 พ.ย 2562
5. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 [esan69_074] นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0885722458 8-9 ต.ค. 2562
6. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 [esan69_075] นายสุขุม ธีระสาร 066-1526514 16-18 ก.ย. 2562
7. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 [esan69_076]
8. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 [esan69_077] นายทวีศักดิ์ สารีโท 080-6064765 18-19 ก.ย. 2562
9. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 [esan69_078] นางวิยะดา หัตถีชาติ 088-7329227 16-17 ก.ย. 2562
10. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 [esan69_080] นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา 0887135670 1-2 พ.ย 2562
11. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 [esan69_081] นายวิทยา อินกง 093 5245491 1-2 พ.ย 2562
12. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3 [esan69_082] นายจักรพงษ์ กลมลี 0894456514 1-2 พ.ย 2562
13. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 [esan69_083] นายชัยกัมพล มะโนชาติ 0636151516 12-13 ก.ย. 2562
14. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 [esan69_084] นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ 0831442400 13-14 ก.ย. 2562
15. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 [esan69_085] ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา 0942894558 30 พ.ย 2542
16. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 [esan69_086] วัชราพร ศรีสร้อย 0641486494 7-8 ต.ค. 2562
17. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 [esan69_087] นายจามร ไชยวารี 0816158115 10-11 ต.ค. 2562
18. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 [esan69_088] นายวิญญู อุตระ 0899378819 7-9 ต.ค. 2562
19. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 [esan69_089] นายวิญญู อุตระ 0899378819 7-9 ต.ค. 2562
20. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 [esan69_090] นายวิญญู อุตระ 0899378819 7-9 ต.ค. 2562
21. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 [esan69_003] นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร 0969799645 4 ก.ย.-6 ส.ค. 2562
22. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 [esan69_004] รอง.ภควรรณ ขันคำ 0956680966 25-26 พ.ย 2565
23. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 [esan69_005]
24. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 [esan69_006]
25. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 [esan69_007]
26. สพม. เขต 26 มหาสารคาม [esan69_001] ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 0863869720 12-13 ก.ย. 2562
27. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 [esan69_092] นายวิชญะ ปัญญา 0819650635 14-15 พ.ย 2562
28. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 [esan69_093] นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต์ 0858318499 14-15 พ.ย 2562
29. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 [esan69_094] นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ 0870836477 7-8 พ.ย 2562
30. สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6 [esan69_095]
31. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4 [esan69_096]
32. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 [esan69_097] นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777 8-9 พ.ย 2562
33. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 [esan69_098]
34. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 [esan69_099] อดิเทพ ถนอมสงวน 0867206201 9-11 ต.ค. 2562
35. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 [esan69_100] นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร 0868645491 30 ต.ค. 2562
36. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5 [esan69_101]
37. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 [esan69_102] นายเฉลิม บูคะธรรม 0885808810 24-25 ต.ค. 2562
38. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ [esan69_103] กฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 0883788689 8-10 ต.ค. 2562
39. สพม. เขต 31 นครราชสีมา [esan69_009] นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี 087-0999197 11-13 ก.ย. 2562
40. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 [esan69_104]
41. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 [esan69_105]
42. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 [esan69_106]
43. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 [esan69_107] นายณัฐธีร์ ศรีวังราช 0956148195 8-10 ต.ค. 2562
44. สพม. เขต 33 สุรินทร์ [esan69_008]

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์