เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ 0885726394
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสาวนุชนารถ ภูมาศ 0897092822
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอภิรัฐ เจาะจง 0894166182
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 นางสาวสุกัญญา มาชำนิ 0894180088
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 นายเทอดชัย บัวผาย 0868567270
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ 0862210084
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 0878596589
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นางสมปอง จักรโนวัน 0951867425
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวสาวิกา จักรบุตร 0818764116
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นายวาทิศ สอนกอง 0996394519
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ 096-6914063
12. สพป. นครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ 0812626254
13. สพป. นครพนม เขต 2 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 นายสุชล แก้วพรหม 0810713984
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 นางพยอม รัตนาภรณ์ 0856829945
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 0920929729
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด 089-6246179
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 นายแสนพล คุปติสุนทร 0840354302
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 อนุรักษ์ ปุราโน 0882366969
21. สพป. บึงกาฬ นายสุรชัย โพธิ์คำ 0864505409
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา 0983537217
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระ 0887039009
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นายมาโนช กลิ่นพยอม 0844294998
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา 0931185154
26. สพป. ภาคอีสาน
27. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ 0956208999
28. สพป. มหาสารคาม เขต 2 พ.จ.อ.คมกริช ปริปุณณะ 0988818625
29. สพป. มหาสารคาม เขต 3 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843
30. สพป. มุกดาหาร นายภูษิต จันทราศรศิริ 0821220779
31. สพป. ยโสธร เขต 1 กฤษฎาภรณ์ ทิพใส 0801755699
32. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร 0861311923
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477
35. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 0812629527
36. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0819970726
37. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา 818719591
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 0944738591
39. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นายไผท คงศรีลา 0922429152
40. สพป. สกลนคร เขต 1 นายสมนึก พิมพ์นนท์ 0862204501
41. สพป. สกลนคร เขต 2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558
42. สพป. สกลนคร เขต 3 นายธเนศ ศรีท้าว 0811176115
43. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล 0969240236
44. สพป. สุรินทร์ เขต 2 นายชวลิต โพธิื์เงิน 0973353431
45. สพป. สุรินทร์ เขต 3 นายธนธัต นามวัฒน์ 0627165449
46. สพป. หนองคาย เขต 1 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง 0953675556
47. สพป. หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 084-796-2713
48. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 นายสุขอนันต์ อักษร 0637944551
49. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจียมพล บุญประคม 0895761014
50. สพป. อำนาจเจริญ นางธนพร วรวงศ์ 0879188373
51. สพป. อุดรธานี เขต 1 นายสรุศักดิ์ นมัสโก 0862268940
52. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุทุมทอง 0810316606
53. สพป. อุดรธานี เขต 3 นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ 0932451663
54. สพป. อุดรธานี เขต 4 ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง 0846005009
55. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล 0810625676
56. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นายสังคม กุลสุวรรณ 0896807908
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 นายธวัชชัย นวลศรี 0821499374
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นายยอดรัก กุลเกลี้ยง 0852080006
59. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด 0854792589
60. สพป. เลย เขต 1 นายธงชัย โกมลไสย 08-1262-0147
61. สพป. เลย เขต 2 นายสันติ จันทวงศ์ 0952265296
62. สพป. เลย เขต 3

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. ภาคอีสาน
2. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1
3. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2
4. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3
5. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 นางสมคิด ชินนะ 0810571946
6. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0885722458
7. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 นายสุขุม ธีระสาร 066-1526514
8. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2
9. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 นายทวีศักดิ์ สารีโท 080-6064765
10. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 นางวิยะดา หัตถีชาติ 088-7329227
11. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา 0887135670
12. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 นายวิทยา อินกง 093 5245491
13. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3
14. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 นายชัยกัมพล มะโนชาติ 0636151516
15. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ 0831442400
16. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา 0942894558
17. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2
18. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3
19. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 นายวิญญู อุตระ 0899378819
20. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2
21. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3
22. สพม. เขต 25 ขอนแก่น
23. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร 0969799645
24. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2
25. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3
26. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4
27. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5
28. สพม. เขต 26 มหาสารคาม ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 0863869720
29. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 นายวิชญะ ปัญญา 0819650635
30. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2
31. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3
32. สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6
33. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4
34. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1
35. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2
36. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 อดิเทพ ถนอมสงวน 0867206201
37. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4
38. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5
39. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6
40. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 0883788689
41. สพม. เขต 31 นครราชสีมา นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี 087-0999197
42. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1
43. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2
44. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
45. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4
46. สพม. เขต 33 สุรินทร์

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาภิเศษ ภาคอีสาน