เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ 0885726394 โอนแล้ว
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสาวนุชนารถ ภูมาศ 0897092822 โอนแล้ว
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอภิรัฐ เจาะจง 0894166182 โอนแล้ว
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 นางสาวสุกัญญา มาชำนิ 0894180088 โอนแล้ว
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 นายเทอดชัย บัวผาย 0868567270 โอนแล้ว
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ 0862210084 โอนแล้ว
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 0878596589 โอนแล้ว
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นางสมปอง จักรโนวัน 0951867425 โอนแล้ว
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวสาวิกา จักรบุตร 0818764116 โอนแล้ว
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นายวาทิศ สอนกอง 0996394519 โอนแล้ว
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ 096-6914063 โอนแล้ว
12. สพป. นครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ 0812626254 โอนแล้ว
13. สพป. นครพนม เขต 2 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945 โอนแล้ว
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 นายสุชล แก้วพรหม 0810713984 โอนแล้ว
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 นางพยอม รัตนาภรณ์ 0856829945 โอนแล้ว
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 0920929729 โอนแล้ว
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 โอนแล้ว
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด 089-6246179 โอนแล้ว
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 นายแสนพล คุปติสุนทร 0840354302 โอนแล้ว
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 อนุรักษ์ ปุราโน 0882366969 โอนแล้ว
21. สพป. บึงกาฬ นายสุรชัย โพธิ์คำ 0864505409 โอนแล้ว
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา 0983537217 โอนแล้ว
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระ 0887039009 โอนแล้ว
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นายมาโนช กลิ่นพยอม 0844294998 โอนแล้ว
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา 0931185154 โอนแล้ว
26. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ 0956208999 โอนแล้ว
27. สพป. มหาสารคาม เขต 2 พ.จ.อ.คมกริช ปริปุณณะ 0988818625 โอนแล้ว
28. สพป. มหาสารคาม เขต 3 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843 โอนแล้ว
29. สพป. มุกดาหาร นายภูษิต จันทราศรศิริ 0821220779 โอนแล้ว
30. สพป. ยโสธร เขต 1 กฤษฎาภรณ์ ทิพใส 0801755699 โอนแล้ว
31. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร 0861311923 โอนแล้ว
32. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ 0812550774 โอนแล้ว
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477 โอนแล้ว
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 0812629527 โอนแล้ว
35. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0819970726 โอนแล้ว
36. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา 818719591 โอนแล้ว
37. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 0944738591 โอนแล้ว
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นายไผท คงศรีลา 0922429152 โอนแล้ว
39. สพป. สกลนคร เขต 1 นายสมนึก พิมพ์นนท์ 0862204501 โอนแล้ว
40. สพป. สกลนคร เขต 2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558 โอนแล้ว
41. สพป. สกลนคร เขต 3 นายธเนศ ศรีท้าว 0811176115 โอนแล้ว
42. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล 0969240236 โอนแล้ว
43. สพป. สุรินทร์ เขต 2 นายชวลิต โพธิื์เงิน 0973353431 โอนแล้ว
44. สพป. สุรินทร์ เขต 3 นายธนธัต นามวัฒน์ 0627165449 โอนแล้ว
45. สพป. หนองคาย เขต 1 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง 0953675556 โอนแล้ว
46. สพป. หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 084-796-2713 โอนแล้ว
47. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 นายสุขอนันต์ อักษร 0637944551 โอนแล้ว
48. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจียมพล บุญประคม 0895761014 โอนแล้ว
49. สพป. อำนาจเจริญ นางธนพร วรวงศ์ 0879188373 โอนแล้ว
50. สพป. อุดรธานี เขต 1 นายสรุศักดิ์ นมัสโก 0862268940 โอนแล้ว
51. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุทุมทอง 0810316606 โอนแล้ว
52. สพป. อุดรธานี เขต 3 นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ 0932451663 โอนแล้ว
53. สพป. อุดรธานี เขต 4 ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง 0846005009 โอนแล้ว
54. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล 0810625676 โอนแล้ว
55. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นายสังคม กุลสุวรรณ 0896807908 โอนแล้ว
56. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 นายธวัชชัย นวลศรี 0821499374 โอนแล้ว
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นายยอดรัก กุลเกลี้ยง 0852080006 โอนแล้ว
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด 0854792589 โอนแล้ว
59. สพป. เลย เขต 1 นายธงชัย โกมลไสย 08-1262-0147 โอนแล้ว
60. สพป. เลย เขต 2 นายสันติ จันทวงศ์ 0952265296 โอนแล้ว
61. สพป. เลย เขต 3 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 นายองอาจ เกตะวันดี 0810538088 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง 0804405047 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 นายธงชัย รักษามั่น 0932781333 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 นางสมคิด ชินนะ 0810571946 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0885722458 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 นายสุขุม ธีระสาร 066-1526514 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 นายทวีศักดิ์ สารีโท 080-6064765 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 นางวิยะดา หัตถีชาติ 088-7329227 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา 0887135670 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 นายวิทยา อินกง 093 5245491 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3 นายจักรพงษ์ กลมลี 0894456514 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 นายชัยกัมพล มะโนชาติ 0636151516 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ 0831442400 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา 0942894558 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 วัชราพร ศรีสร้อย 0641486494 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 นายจามร ไชยวารี 0816158115 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 นายวิญญู อุตระ 0899378819 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 นายวิญญู อุตระ 0899378819 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 นายวิญญู อุตระ 0899378819 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร 0969799645 โอนแล้ว
22. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 26 มหาสารคาม ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 0863869720 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 นายวิชญะ ปัญญา 0819650635 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต์ 0858318499 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ 0870836477 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 อดิเทพ ถนอมสงวน 0867206201 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร 0868645491 โอนแล้ว
36. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5 โอนแล้ว
37. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 นายเฉลิม บูคะธรรม 0885808810 โอนแล้ว
38. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 0883788689 โอนแล้ว
39. สพม. เขต 31 นครราชสีมา นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี 087-0999197 โอนแล้ว
40. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 โอนแล้ว
41. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 โอนแล้ว
42. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 โอนแล้ว
43. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 นายณัฐธีร์ ศรีวังราช 0956148195 โอนแล้ว
44. สพม. เขต 33 สุรินทร์ โอนแล้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]